7- عنوان کتاب : عقیق ماندگار (چکیده)
زبان : فارسی
نقش ایشان : نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
تهیه شده بصورت : فردی
ناشر : خاطرات قلم
سال چاپ : 1382
شابک
8- عنوان کتاب : گلستان پندها و اندرزها (چکیده)
زبان : فارسی
نقش ایشان : نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
تهیه شده بصورت : فردی
ناشر : خاطرات قلم
سال چاپ : 1383
شابک : 964-8137-04-8
9- عنوان کتاب : لاله سرخ (چکیده)
زبان : فارسی
نقش ایشان : نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
تهیه شده بصورت : فردی
ناشر : خاطرات قلم
سال چاپ : 1385
شابک : 964-8137-13-7
10- عنوان کتاب : مسابقه فوتبال (چکیده)
زبان : فارسی
نقش ایشان : نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
تهیه شده بصورت : فردی
ناشر : خاطرات قلم
سال چاپ : 1383
شابک : 978-964-8137-31-6
11- عنوان کتاب : همسفر بهار
زبان : فارسی
نقش ایشان : نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
تهیه شده بصورت : فردی
ناشر : دعوت
سال چاپ : 1386
شابک
12- عنوان کتاب : کوثرولایت (چکیده)
زبان : فارسی
نقش ایشان : نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
تهیه شده بصورت : فردی
ناشر : خاطرات قلم
سال چاپ : 1387
شابک